Tag: Shekalim

  • Parashat Mishpatim and Shabbat Shekalim

    Torah Comment Parashat Mishpatim Exodus 21:1 – 24:18 (Reading Ex. 23:26–24:18 Plaut p.522;  Hertz p.319) Haftarah Shabbat Shekalim 2 Kings 12:5-16 (Plaut p.1451; Hertz p.993) After last weeks Revelation at […]